Fortidsminde nr. 4

Kikkenborghøjene.

En gruppe bestående af 6 minder, hvoraf det ene er en Rundhøj og resten Langdysser og Langhøje.
De strækker sig fra syd til nord i en bue vest om Kikkenborg følgende de ældgamle spor gennem Bakkerne i retning mod vestre Skeldal.

4. En Langdysse.
En Langdysse beliggende på Matr. Nr. 13 b af Østbjerg og Brødlands Jorder.
Da Nationalmuseet i 1889 undersøgte stedet (se Sophus Miiller: Vendsysselske Studier I i »årbøger f. nord. Oldk. og Hist.« 1911, S. 281, f.) fandtes der i dyssen en g fra den yngre Stenalder, hvis dæsksten var bortført.
Det aflange, firkantede gravrum, hvis retning var Nordøst / Sydvest, dannedes af 6 lige høje sten, 2 i hver langside, 1 for hver af enderne. Længden indvendig var over 3 m., bredden knapt 1,5 m. og dybden 1,3 m.
Ved bunden fandtes de op!øste rester af et menneskeligt skelet og på den stenlagte bund tillige 2 tyndnakkede flintøkser og nogle ravperler, der efter deres ejendommelige form at dømme hidrører fra en meget fjern periode.
Som dette minde forlodes dens gang, ligger det endnu, godt skjult, idet en nåletrøsplantning nu omslutter stedet på de tre sider, smukt overgroet med lyng og med et aar grønne Enebærbuske, der dækker over udgravningen.
En notits af Daniel Bruun i »Danmarks Land og Folk«, I, S. 243: »Dyssekammer med Fund fra ældre Tider af økser, Lerkar etc. fra Kikkenborg n. ø. for Nr. Sundby« må rimeligvis referere sig til det gennem Nationalmuseet oplyste her refererede.
Bemærkelsesværdigt er det, at denne ualmindelig anselige og smukke Langdysse, hvis mål ved undersøgelsen angaves til 44 m. i længden, 11 m. i bredden og 2,5 m. i højden, ikke har fundet plads på Generalstabens Målebord.

Link til langdyssen på Fund og fortidsminder.

Se placering af de 6 Kikkenborg høje på Google Maps, hvor du også kan se GPS-koordinaterne.

Retur til historiekort

Niels Hedin's Hammer Bakker bog fra 1931
20/2-2021